Thông báo về việc đăng ký gian hàng của CLB DN – DN Họ Dương Việt Nam tại Lễ hội mùa Xuân Họ Dương Việt Nam năm 2017

  HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG VIỆT NAM CLB DN-DN HỌ DƯƠNG VIỆT NAM Số: 05/TB-CLBDN-DNHDVN     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bắc...