THÔNG BÁO THAM DỰ LỄ HỘI MÙA XUÂN HỌ DƯƠNG VIỆT NAM 2017

 HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG MT-TN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     HĐHD TỈNH KHÁNH HÒA                           Độc...