Trang Thông tin Họ Dương Khánh Hòa Blog

0

Điều lệ Họ Dương Việt Nam

Căn cứ vào Quy chế hoạt động ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng Họ Dương Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày...

0

Cờ Họ Dương

Lá cờ là biểu tượng cho một nền văn hóa, một quốc gia, một dân tộc, một bộ tộc và cả một dòng tộc. Với dòng tộc, cờ không chỉ tượng trưng cho huyết...

Translate document from english to russian 0

Translate document from english to russian

There are plenty of firms within the modern enterprise world who’re enterprise or have previously undertaken enterprise ventures and dealings while using Middle East and Russian based companies. Thus, there was an excellent need...